Předměty

ŠPANĚLSKÁ KULTURA KŘÍŽEM KRÁŽEM

Dne 24.4. a 25.4.jsme navštívili s 8.a 9.ročníkem interaktivní přednášku Španělsko křížem krážem. Po úvodním flamenkovém koncertě, kdy se žáci seznámili se základy tohoto hudebně-kulturního žánru pocházejícího z prosluněné Andalusie, si žáci sami mohli vyzkoušet hru na cajón, perkusní nástroj připomínající dřevěnou bednu, a rytmický doprovod (tleskání). Poté následovaly taneční základy flamenka, žákům byly zapůjčeny i […]

Posted in Archiv 2017/2018, Cizí jazyky, Předměty, Veřejnost, Výstupy z výuky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠPANĚLSKÁ KULTURA KŘÍŽEM KRÁŽEM

DĚJEPIS – ANOTACE PŘEDMĚTU

6. – 7. ročník V šesté a sedmé třídě je dějepis vyučován s dvouhodinovou týdenní dotací. Podkladem pro žáky jsou učebnice dějepisu z řady SPN. Obsahem učiva v šestém ročníku je historie od prvních stop člověka až do stěhování národů a pádu západořímské říše. Probírají se jednotlivé fáze pravěku, starověké civilizace a hlavně období antiky.  V sedmém ročníku […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DĚJEPIS – ANOTACE PŘEDMĚTU

Anotace předmětu Tělesná výchova

Tělesná výchova Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anotace předmětu Tělesná výchova

Anotace předmětu Svět práce

Svět práce Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a svět práce vychází […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anotace předmětu Svět práce

ZEMĚPIS – 6. – 9. ROČNÍK – ANOTACE PŘEDMĚTU

Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Je realizován v souladu se školním vzdělávacím programem Lupáčovka. Učebnice (tištěné i elektronické) a pracovní sešity se používají z řady nakladatelství Nová škola a slouží spíše jako doplňkový učební materiál. Výuka zeměpisu je v 6. – 8. ročníku realizována 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně. […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZEMĚPIS – 6. – 9. ROČNÍK – ANOTACE PŘEDMĚTU

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ST. – ANOTACE PŘEDMĚTU

ANOTACE PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vzdělávací oblast: umění a kultura časová dotace: 1 hodina   Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ST. – ANOTACE PŘEDMĚTU

Český jazyk – anotace

Anotace předmětu Český jazyk a literatura v 6. – 9. ročníku Předmět Český jazyk a literatura vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Český jazyk – anotace

Konverzace v anglickém jazyce

Anotace – Konverzace AJ pro 4. a 5. třídy (1. stupeň) Ve 4. a 5. třídách je jednou týdně rozšířená výuka AJ o hodinu konverzace. Během této hodiny děti rozvíjí svou dosavadní slovní zásobu a mluvený anglický projev. Pracují, jak jednotlivě, v párech, tak i ve skupinách. Témata jsou zaměřena na doplnění a rozšíření dosavadního […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konverzace v anglickém jazyce

Mezinárodní Zkoušky Angličtiny

Mezinárodní zkoušky angličtiny Cambridge jsou uznávány středními školami, univerzitami a zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Přípravujeme děti, které májí odpovídající úroveň angličtiny na zkoušky KETfs, PETfs, případně FCEfs. Učíme se gramatiku, rozšířujeme slovní zásobu a komunikativní dovednosti.   Nejdůležitejší co se učíme, je pochopení zadání a správné odpovídání, bez kterého děti nemohou být úspěšné. […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mezinárodní Zkoušky Angličtiny

Fyzika

FYZIKA – charakteristika Vzdělávací obor fyzika umožňuje žákům svým činnostním charakterem výuky porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Žáci rozvíjejí dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fyzika

Opakujeme ČR netradičně …

neb Poznáváme Českou republiku s využitím aplikace Skype….   Učebnice a pracovní sešity jsou plné informací o České republice, nicméně jim zapomínáme dodávat sociální a komunikační aspekt. Jak jinak poznat nejlépe Českou republiku než prostřednictvím setkávání s lidmi, kteří v dané lokalitě žijí a pracují. V hodinách zeměpisu se tak kompetence sociální občanská nedá úplně aktivně naplňovat, ale […]

Posted in Informační a komunikační technologie, Předměty, Třída 9. B 2016-2017 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opakujeme ČR netradičně …

Kroužek španělského jazyka – vaříme tapas

Posted in Cizí jazyky, Předměty, Výstupy z výuky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kroužek španělského jazyka – vaříme tapas

ICTA 8. ročník

Žáci během školního roku získají dovednosti v následujících tématech: Pozorování trvalých mikroskopických preparátů, tvorby dočasných mikroskopických preparátů. Pozorování rostlinného materiálu (škrobových zrn, průduchů na listech, vnitřní stavby stonku, kořene a listů, rostlinných barviv, trichomů na těle rostlin). Výstupem je vlastní prezentace vlastních pozorování v programu PowerPoint

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ICTA 8. ročník

Informatika 7. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Praktické: online editory pro úpravu textu, tabulek a prezentace

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informatika 7. ročník

Informatika 5. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Základní teorie: hardware a software, internet, bezpečnost na internetu. Praktické: editor pro úpravu textu a prezentace

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informatika 5. ročník

Zeměpis 6. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Vesmír, globus mapy, určování zeměpisné polohy a časová pásma. Výškopis, krajinná sféra, sopky a zemětřesení, atmosféra, zvětrávání. Podnebí, teplotní pásy, hydrosfera, oceány a moře, vodstvo na pevnině. Biosféra, tropické lesy, savany, pouště a polopouště, stepi, lesy, tundry a polární oblasti, život ve vodách oceánu. […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zeměpis 6. ročník

Biologie 8. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Původ a vývoj člověka, lidské rasy. Anatomie člověka – soustava opěrná a pohybová, první pomoc; tělní tekutiny, soustava oběhová, nakažlivé nemoci, první pomoc; soustava dýchací, první pomoc; soustava trávicí (přeměna látek a energie, bilance živin); soustava vylučovací; soustava nervová (duševní hygiena); žlázy s vnitřní […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biologie 8. ročník

Biologie 7. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Strunatci – kruhoústí a paryby; Ryby a obojživelníci (stavba těla, prostředí, druhy a význam); plazi (stavba těla, prostředí, druhy a význam); ptáci (stavba těla, prostředí, druhy a význam). Mechorosty a kapraďorosty – stavba těla a rozmnožování. Nahosemenné rostliny (části těla, druhy, význam pro člověka […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biologie 7. ročník

Biologie 6. ročník

Žáci během školního roku získají vědomosti a znalosti v následujících tématech: Živá a neživá příroda, planeta Země, potravní řetězec. Buňky a mikroskopování buněk. Viry, bakterie a sinice. Houby a lišejníky. Řasy, prvoci a žahavci. Ploštěnci, hlísti, měkkýši. Kroužkovci, členovci – pavoukovci, vzdušnícovci a hmyz. Ostnokožci. Člověk a příroda

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biologie 6. ročník

Tělesná výchova

Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výuka je koncipována v několika rovinách. Jsou jimi: gymnastika, atletika, míčové a sportovní hry a otázka zdraví člověka ve vztahu ke sportu. Děti se snažíme naučit zdravé soutěživosti a znalostem a dovednostem jednotlivých her, případně gymnastických či atletických disciplín. K tomu neodmyslitelně patří i správné uvedení […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tělesná výchova

Výchovně vzdělávací obsah učiva v 1. třídě

První třída je pro žáky vstupem do výchovně vzdělávacího procesu v základním školství. Z malých dětí se stávají školáci, kteří musí přivyknout novým povinnostem, školnímu režimu, sebeobsluze, dodržování pravidel atd. Je třeba žáka začlenit do nově vzniklého kolektivu, připravit ho ke spolupráci a kooperaci. Na konci 1. ročníku žák zvládá: Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjádří potřebu, […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchovně vzdělávací obsah učiva v 1. třídě

Španělský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Španělský jazyk Počet hodin: 6. ročníky – 4 hodiny týdně, 7.-9. ročníky – 3 hodiny týdně   Charakteristika vyučovacího předmětu:  Studium španělštiny umožňuje žákům rozšíření jazykového vzdělání. Žák se během studia postupně seznamuje s jazykem, osvojuje si slovní zásobu uspořádanou v různé […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Španělský jazyk

Výchovně vzdělávací obsah učiva ve 2. ročníku

Druhá třída plynule navazuje na ročník první. Na konci 2. ročníku žák zvládá: Jazyk český: Srozumitelně formuluje myšlenky, vyjadřuje se ve větách, srozumitelně reaguje na otázku. Čte s porozuměním přiměřeně náročný text, dodržuje diakritiku. Zvládá opis, přepis, při psaní diktátu dodržuje známá gramatická pravidla. Matematika: Zvládá numeraci do 100, sčítá a odčítá s přechodem přes desítku. Umí […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výchovně vzdělávací obsah učiva ve 2. ročníku

Anotace předmětu výtvarná výchova pro 2. stupeň základní školy

Vzdělávací oblast: umění a kultura časová dotace: 1 hodina Předmět je vyučován podle vzdělávacího programu ŠVP Lupáčovka. Hodinová dotace – 1hodina týdně. Tato vzdělávací oblast umožňuje žákovi jiné než jen racionální vnímání a poznávání světa. Jejím prostřednictvím žák komunikuje formou specifického jazyka a zaujímá osobní účast v procesu tvorby a interpretace vlastních děl. Zadávání témat probíhá v souladu […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anotace předmětu výtvarná výchova pro 2. stupeň základní školy

Anglický jazyk

Anotace předmětu Anglický jazyk v 1.-9. ročníku   Anglický jazyk se na naší škole vyučuje již od prvního ročníku. Způsob výuky se proto uzpůsobuje věku a možnostem dětí, žáků a studentů. Nejprve je používán jako prosdředek ke hrám, poznávání světa kolem nás, doprovodná linie písniček a pohybových aktivit. Poté se stává komunikačním prostředníkem a možností […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anglický jazyk

Německý jazyk

Anotace předmětu Německý jazyk v 6. – 9. ročníku   Předmět Německý jazyk  vede žáka k rozvíjení pozitivního vztahu k druhému cizímu jazyku, jeho využívání pro osobní a kulturní rozvoj, k chápání jazyka vzhledem k jeho kulturněhistorickému vývoji, k samostatnému získávání a předávání informací, k vyjádření potřeb i prožitků, ke sdělování názorů i k postupnému zvládání mezilidské komunikace a ke kultivovanému písemnému i […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Německý jazyk

Francouzský jazyk

Vyučovací předmět “Francouzský jazyk” se řadí do vzdělávacího oboru “Cizí jazyk” a naplňuje oblast “Jazyk a jazyková komunikace”. S výukou francouzštiny jako druhého cizího jazyka se na ZŠ Lupáčova začíná v 5. ročníku. Přípravný kurz FJ je volitelný kroužek, v němž se žáci seznamují nejen se samotným jazykem, ale také se životem ve Francii a […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Francouzský jazyk

Počítačová grafika a média – anotace předmětu pro 9. třídy šk. r. 2017/2018

V tomto školním roce 2017/2018 je předmět Počítačová grafika a média vyučován P. Vaňkovou. Předmět Počítačová grafika a média je založen na spolupráci prostřednictvím cloudových technologií a to jak předávání materiálů i samotné práci žáků ve výuce. Hlavním komunikačním nástrojem bylo zvoleno cloudové prostředí Google. V prvním pololetí jsou realizována témata souvisejí s médii, reklamou, internetem a […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počítačová grafika a média – anotace předmětu pro 9. třídy šk. r. 2017/2018

Typografie a úprava textu – anotace předmětu pro 6. třídy 2017/2018

V letošním školním roce 2017/2018 je výuka zajišťována dvěma vyučujícími: p. uč. Vaňkovou a p. uč. Vaňkovou. Typografie a úprava textu se zabývá typografí jako vědou, z pohledu písma, historie písma a typu umístění písma, vyzkoušíme si různé druhy písma. Vzhledem k tématice typografie se dále v předmětu zabýváme vstupními zařízeními jako jsou klávesnice, myš […]

Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Typografie a úprava textu – anotace předmětu pro 6. třídy 2017/2018

Výtvarné a jiné aktivity školní družiny

Sada prezentací z výtvarného ateliéru

Posted in Družina, Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výtvarné a jiné aktivity školní družiny

Aktivity školní družiny

A máme tu další prezentace práce našich vychovatelek.

Posted in Družina, Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktivity školní družiny

Příběhy našich sousedů

Tři týmy žáků naší školy se účastnily významného společenského programu Příběhy našich sousedů. Jeden z týmů se umístil na krásném třetím místě. Naše děvčata byla také pozvána do České televize, aby svůj projekt o politických procesech padesátých let představila veřejnosti. Příběhy našich sousedů – slavnostní vyhodnocení Praha 3 Děvčata v České televizi  

Posted in Předměty, Soutěže a výsledky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příběhy našich sousedů

Ze školního roku 2015/2016

Na této stránce jsou zachyceny některé významné aktivity školy v jednotlivých předmětech a ve školní družině. Medová snídaně – Ministerstvo zemědělství a Slovinská ambasáda   Na kole a na lyžích

Posted in Družina, Předměty, Rodiče | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ze školního roku 2015/2016

Svět práce

Uvedená vzdělávací oblast integruje několik předmětů ICT aplikace v pracovním procesu, Aplikované vědy, Svět práce včetně celé řady průřezových témat Oblast člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce vzdělávací oblasti člověk a [...]
Posted in Předměty | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svět práce